Terug

Erkenning REC Korsakov

Op 8 juni 2022 ontvingen het Parkhuis (locatie Dijckhuis) en tien andere zorgorganisaties de officiële landelijke erkenning als Regionaal Expertisecentrum Korsakov (REC). Dit gebeurde tijdens een feestelijke editie van het jaarlijkse congres van het Korsakov Kenniscentrum (KKC), dat deze keer in het teken stond van de kick-off van het Expertisenetwerk Korsakov.

Expertisenetwerk Korsakov

Het ministerie van VWS werkte de afgelopen jaren aan het inrichten van een solide kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg voor cliënten behorende tot tien zogenoemde ‘laagvolume-hoog complexe doelgroepen’, waaronder mensen met het Syndroom van Korsakov: er zijn relatief weinig mensen met het syndroom van Korsakov, maar zij hebben een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte die vraagt om intensieve zorgverlening en behandeling. Hiervoor is specifieke kennis en kunde nodig. Om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov verder te ontwikkelen én wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden, is een landelijk expertisenetwerk Korsakov opgericht. Dit netwerk bestaat uit gespecialiseerde verpleeghuizen en het KKC.

Regionaal expertisecentrum (REC) Korsakov

Na een lange periode van voorbereiding en hard werken om te voldoen aan alle eisen, bezocht de visitatiecommissie van de commissie Expertisecentra Langdurige Zorg het Dijckhuis: de locatie van het Parkhuis waar 42 mensen met het syndroom van Korsakov wonen in 6 woongroepen. Dit resulteerde in de toekenning van de status van regionaal experticecentrum, waardoor het Parkhuis zich nu Regionaal Expertise Centrum Korsakov mag noemen.

Trots

Marjan van der Dussen, zorgmanager van het Dijckhuis: “We hebben hard gewerkt om te voldoen aan alle criteria. Ik ben ongelofelijk trots op mijn team en alle anderen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Het was mooi om tijdens het traject te zien dat we eigenlijk al heel veel goed deden en meer deden dan we dachten. Ik ben blij dat we nu als REC nóg meer kunnen doen om de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov in onze regio te verbeteren en de zorg die zij nodig hebben goed te organiseren.”

Tekst loopt door onder de video

Kwaliteit van zorg

Iris Gijsberts, senior beleidsmedewerker: “Het behalen van de REC status was ook even een moment van herijking: waar staan we nu, wat is onze ambitie en hoe willen we daar komen.” Marjan: “Het blijven verbeteren van de kwaliteit van zorg is één van die zaken. Zo vinden we het belangrijk om te weten hoe onze bewoners hun kwaliteit van leven beoordelen. Kwaliteit van leven zegt iets over hoe een persoon zijn of haar functioneren ervaart. Het is het gevoel van ertoe doen en gewaardeerd worden om wie je bent. Voor mensen die in een zorginstelling verblijven, zijn er ook andere aspecten die invloed op de kwaliteit van leven hebben: Hoe wordt de relatie met zorgmedewerkers ervaren? Word je gehoord, kun je jezelf zijn?”

Het Dijckhuis gebruikt de vragenlijsten Qualiko (Quality of Life Korsakov) en Qualibo (Quality of Life Bewonersversie) om de kwaliteit van leven van de bewoners te meten. De Qualiko stelt vragen aan de zorgverlener. Dit is een vragenlijst die landelijk wordt gebruikt. Maar een zelfrapportagelijst, waarbij de bewoner zelf kan aangeven hoe hij/zij de kwaliteit van leven beoordeelt, bestond nog niet. Daarom werd in het Dijckhuis de Qualibo ontwikkeld. Deze lijst is gebaseerd op de Qualiko, maar de vragen zijn aan de bewoner zelf gericht. Omdat we ook andere organisaties in staat willen stellen gebruik te maken van onze vragenlijst onderzoeken we samen met het Korsakov Kenniscentrum, het Vincent van Gogh Instituut te Venray en Zorg Accent te Hellendoorn of de resultaten betrouwbaar genoeg zijn. GZ-psycholoog Corrie de Waal gaf in december een presentatie over de Qualibo op het wetenschapsforum van het KKC in Amsterdam en kon rekenen op enthousiaste reacties van de deelnemers.  

Ambulant team

Als REC zet het Dijckhuis de jarenlange kennis en ervaring ook extramuraal in voor cliënten en hun naasten en delen deze kennis met ketenpartners. Thuiswonende cliënten kunnen bij het Dijckhuis terecht voor ambulante zorg en zijn welkom bij de arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met Korsakov. Het ambulant team ondersteunt ook (huis)artsen en andere zorgprofessionals. Iris: “In 2022 hebben we bestaande contacten verdiept en nieuwe contacten aangeboord, waardoor onze herkenbaarheid en vindbaarheid in de regio is vergroot.”

Nauwe samenwerking met het KKC

Als initiatiefnemer van het Korsakov Kenniscentrum blijft het Dijckhuis zeer betrokken bij het KKC. Marjan: “We schreven vorig jaar mee aan het strategisch meerjarenplan van het KKC. Daarnaast uitte het KKC in 2022 de wens om per regio trainers te hebben om scholingen te organiseren. Erika Deelen, ergotherapeut en kwartiermaker Ambulant team Korsakov gaat in 2023, naast haar werk in het Dijckhuis, ook als trainer aan de slag voor het KKC op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering van de methodes Foutloos Leren en de Empathisch Directieve Benadering.”